Aksoy Hukuk Blog

Haber | Bilgi Notu | Mahkeme Kararı | Etkinlik

Türkiye’de gemi ve özellikle yat inşa sektörü gün geçtikte gelişmektedir. Ülkemiz yat inşasında son yıllarda pandeminin etkilerini geride bıkarak zirveyi […]
Türk hukukunda Türk milli gemi sicili ve Türk uluslararası gemi sicili olmak üzere iki temel sicil mevcuttur. Bunlardan Türk milli […]
Türk hukukunda 854 sayılı Deniz İş Kanunu 1967 yılından beri yürürlükte olup Kanunun kapsamı ilk maddesinde “Bu kanun denizlerde, göllerde […]
Karara konu uyuşmazlıkta, davacı gemi adamı, gemide ikinci mühendis olarak hizmet vermiştir. Gemi adamının çalıştığı bir dönemde gemi Gine’ye varmış, […]
Deniz İş Kanunu – İş Kanunu – Türk Borçlar Kanunu Türk hukukunun sınırları dahilinde gemi adamı ile işveren (armatör/donatan) arasındaki […]
28.04.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2022/155 E.-2023/38 K. Sayılı kararıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesinin iptaline […]
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun kira sözleşmesinin düzenlendiği dördüncü bölümünde kiraya verenin kira sözleşmesini feshetme hakkı iki temel sebebe bağlanmıştır. […]
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3. maddesine göre, yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip […]
Taşıma hukukunda özellikle de karayoluyla yük taşımalarında yabancı plakalı araçların Türkiye’de kazaya karışmalarına sıkça rastlanır. Tırda taşınan yük sahiplerinin talep […]
Anayasa Mahkemesi, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinde bağımsız bölüm alan üçüncü kişilerin hukuki durumlarını ilgilendirecek önemli bir karara imza […]
5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30. maddesinde  “Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta […]
Türk hukukunda 4857 sayılı İş Kanunu ve 857 Deniz İş Kanunu yürürlüktedir. Bunlardan İş Kanununun kapsamı, ilk maddesinde “Bu Kanun, […]
Hukuk Genel Kurulunun 2021 tarihli kararına konu olayda, taşınmazın sahibi, müşterek kiracılar aleyhinde icra takibine girişmiştir. İcra takibinde ödeme emri, […]
Türk hukukunda 5491 sayılı Çek Kanunu yürürlükte olup Kanunun 3/3. maddesinde muhatap bankalara, çekin karşılığının hiç ya da kısmen bulunmaması […]
Anlaşmalı boşanma müessesesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir. Hükme göre evli olan bireylerin anlaşmalı boşanma […]
Sigortacılık Kanununun 30. maddesinde tahkim müessesesi hükme bağlanmıştır. Hükme göre, “Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski […]
30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları yayınlanmıştır. Kurul, 25/11/2021 tarihli ve 1232 sayılı kararıyla […]
Deniz ticareti hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5. maddesinde “Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, […]
Deniz ticaretinin en önemli belgelerinden biri olan konişmentolarda yetkili mahkemeye ilişkin kayıtların mevcudiyeti ve yapılan tartışmalar çoğu hukukçunun malumudur. Bu […]
Uzaktan çalışma, Yönetmelikte ifade edildiği üzere, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik […]
Türk hukukunda Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik  yürürlüktedir. Bu Yönetmeliğin amacı, ilk maddesinde 854 sayılı Deniz […]
Çek Kanununun üçüncü maddesinde “(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; a) […]
Türk hukukunda sağlık personelinin ataması, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde hükme bağlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 20. maddesi, aile birliği […]
Uygulamada senet olarak adlandırılan bonolarda kefalete sıkça rastlanır. Kefile dair kayıt genelde senedin ön yüzünde bulunur. Bunun için tek başına […]
Denizyoluyla eşya taşımalarında navlun sözleşmesi genelde acente vasıtasıyla kurulur. Bu manada Türkiye’de birçok yabancı taşıyanın acentesi faaliyet göstermektedir. Taşıyanın sorumluluğuna […]
“Denizcilikte güverte altında veya dip tanklarda geminin yakıtının konulduğu bölmeye “bunker” denir. Buna bağlı olarak yakıt ikmali ya da gemiye […]
Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 sayılı Kanununa eklenen geçici madde […]
Türk Ticaret Kanununun çeke dair hükümlerinin atfı gereği, Kanunun 757. maddesine göre  iradesi dışında çek elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin […]
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 9. maddesinde “Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir’’ […]
Arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi, eser (istisna) sözleşmesinin bir türüdür. Bu nedenle sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların 6098 sayılı Türk Borçlar […]
4857 sayılı  İş Kanunun 20 ve 21. maddelerinde işe iade düzenlenmiştir.  İşe iade davası özel koşullara bağlanmış olup anılan maddelerde […]