Hukuk Genel Kurulunun 2021 tarihli kararına konu olayda, taşınmazın sahibi, müşterek kiracılar aleyhinde icra takibine girişmiştir. İcra takibinde ödeme emri, kiracılardan sadece birine tebliğ edilmiş, ancak süresi içerisinde her iki kiracı borçlu da itiraz etmiştir. Taşınmaz sahibi icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması ve tahliye talebiyle dava ikame etmiştir. Yerel Mahkeme, davanın kabulüyle itirazın kaldırılması ve tahliyeye karar vermiştir.

Yargıtay, borçlu kiracıların itirazı üzerine dosyayı incelemiş ve bozmaya hükmetmiştir. Yerel Mahkeme önceki kararında direnmiş, sonrasında uyuşmazlık Hukuk Genel Kurulunun önüne gelmiştir. Genel Kurul, “Davalı kiracılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan, kiracılardan birine tebliğ edilen ödeme emrine dayanarak tahliye kararı verilemeyecektir. Diğer borçlunun, haricen icra takibini öğrenip icra dairesine itiraz etmesi Kanunun emredici hükümleri karşısında hukuki sonuç doğurmaz.” yönünde karar vererek direnme kararının aksine hüküm tesis etmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı | 2017/3104 E. – 2021/705 K. – 08/06/2021 T.

Category

Tags

Comments are closed