Hukukun Farklı Alanlarındaki
Ulusal veya Uluslararası Uyuşmazlıklarınızda
Profesyonel  ve
Akademik
 Düzeyde Hizmet


AKSOY HUKUK, İzmir merkezli bir hukuk bürosudur. Büromuz özellikle deniz ticareti hukuku, uluslararası ticaret hukuku, iş hukuku, sigorta hukuku, taşıma ve lojistik hukuku alanlarında hizmet vermektedir. Hukuk Büromuzda yukarıda sayılanlara ilave olarak şirketler hukuku, kira ve inşaat hukuku, sözleşmeler hukuku, aile hukuku, sağlık hukuku ile miras hukuku alanlarında da üst düzey hukuki hizmet sunulmaktadır.  

AKSOY HUKUK, kendisine başvuran kişilere hukuki yardımda bulunurken esas ihtiyaçlarını belirleyerek hukuki yol haritası çizmekte; hukuki problemlerinin çözümüne uygulama, mahkeme kararları ve akademik değerlendirmeleri harmanlayarak ulaşmaktadır. Bu manada Aksoy Hukuk avukatları, özellikle bazı hukuki meselelerin halli için, o alanın uzmanı hukukçulara başvurulması gerektiği inancındadır.

AKSOY HUKUK, İzmir merkezli faaliyet göstermekte ise de, Türkiye’nin belli başlı şehirlerinde, özellikle de İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Mersin ve Trabzon’daki çözüm ortakları sayesinde geniş hukuki yardım imkanı sunmaktadır. Bununla birlikte uluslararası uyuşmazlıkların halli noktasında, AKSOY HUKUK, dünya başkentlerindeki saygın hukuk büroları, avukat ve akademisyenler ile irtibat halindedir. AKSOY HUKUK, dava takibinden tahkim ya da arabuluculuk süreçlerine katılıma, sözleşme hazırlanması ve kontrolünden hukuki danışmanlığa kadar gibi geniş bir yelpazede tüm hukuki ihtiyaçlarınızda akademik ve profesyonel düzeyde hizmetle yardıma hazırdır.


Aksoy Hukuk Blog

Haber | Bilgi Notu | Mahkeme Kararı | Etkinlik

Türkiye’de gemi ve özellikle yat inşa sektörü gün geçtikte gelişmektedir. Ülkemiz yat inşasında son yıllarda pandeminin etkilerini geride bıkarak zirveyi […]
Türk hukukunda Türk milli gemi sicili ve Türk uluslararası gemi sicili olmak üzere iki temel sicil mevcuttur. Bunlardan Türk milli […]
Türk hukukunda 854 sayılı Deniz İş Kanunu 1967 yılından beri yürürlükte olup Kanunun kapsamı ilk maddesinde “Bu kanun denizlerde, göllerde […]
Karara konu uyuşmazlıkta, davacı gemi adamı, gemide ikinci mühendis olarak hizmet vermiştir. Gemi adamının çalıştığı bir dönemde gemi Gine’ye varmış, […]
Deniz İş Kanunu – İş Kanunu – Türk Borçlar Kanunu Türk hukukunun sınırları dahilinde gemi adamı ile işveren (armatör/donatan) arasındaki […]
28.04.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2022/155 E.-2023/38 K. Sayılı kararıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesinin iptaline […]

Denizcilik Hukuku

Aksoy Hukuk, tüm gemi adamlarına, armatörlere, liman/marina işleticilerine, yatçılara, sigortacılara, ayrıca ithalat ve ihracatçılara çatma, yangın, ambargo, yük hasarı, müşterek avarya, demuraj, gemide ölüm veya yaralanma hadiseleri, gemi haczi/arrest, seferden men, boğaz geçişleri ve liman işlemleri gibi  denizcilik hukuku alanında uzman müdahalesinin gerektiği tüm hallerde yardıma hazırdır.

denizyolu taşımaları

Yük Hasarı, Demuraj & Detention Talepleri, Emtea Nakliyat Sigortası Davaları, Chartering, Liman İçi Uyuşmazlıklar, Geminin İhtiyati Hazci (Arrest).

deniz iş hukuku

Gemiadamının Ölümü veya Yaralanması, Kıdem Tazminatı Talepleri,  İş Sözleşmesinin Feshi, Mobbing,  İşçilik Alacakları, Gemiadamlarının Hizmet Sözleşmelerinin Hazırlanması, Yabancı Bayraklı Gemide Çalışma.

deniz kazaları & sigorta

Çatma, Yangın, Karaya Oturma vb Temelli Davalar, Müşterek Avarya İlanı ve Hesaplamalar, P&I Kulüp Teminatları ve Başvuru Süreçlerinin Yönetimi, Denizcilik Rizikolarına Karşı Sigortalar (Hull&Machinery, D&D, P&I, Cargo Insurance).

yat ve marina hukuku

Yatın Sicile Tescili ve Bayrak Çekme, Yat İnşa Sözleşmeleri ve Finansmanı, Transit Log, Yat Bağlama Sözleşmeleri, Marina İçi Hasar & Yangın, Mega-Süper Yatçılık, Yat İşletmeciliği Sorunları.

liman hukuku

Yükleme, Tahliye ve Ardiye Problemleri, Liman İçi Nakliye Hasarları, Demuraj & Detention Talepleri, Palamar ve Bekleme Sorunları, Gemiye Verilen Hasarlar.

bayrak çekme ve sicil hukuku

Milli Gemi Sicili, Türk Uluslararası Gemi Sicili Uyuşmazlıkları, Malta-Delaware-Marshall Adaları-Panama Sicili Talepleri, Gemi İpoteği Kurulması ve Tescili, Sicilden Terkin, Bayrak Şahadetnamesi Alınması ve Gemi Finansmanı.

Hizmetler

Aksoy Hukuk Bürosunun ilk önceliği ihtiyacınıza en uygun çözümü tespit ederek hukuki yol haritanızı hazırlamaktır. Bu kapsamda Büromuzda kişisel danışmanlık ya da şirket danışmanlığından uzman görüşü hazırlamaya, dava açılması ve takibinden tahkim ya da arabuluculuk süreçlerine katılım ve bu süreçlerinin yönetimine kadar geniş bir yelpazede hizmet verilmektedir.

Hukuki Danışmanlık & Uzman Görüşü

Somut ihtiyacınıza yönelik yazılı ya da sözlü hukuki danışmanlık ya da özellikle ortaklıklara yönelik uzun süreli hukuki danışmanlık; Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında uzman görüşü verilmesi.

Dava Takibi

Her türlü dava (adli yargı, idari, yargı) (ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri (istinaf), Yargıtay/Danıştay) ve icra takibinin başlatılması ile bu süreçlerin son aşamaya kadar yürütülmesi ve yönetimi hizmeti.

Tahkim & Arabuluculuk

Ulusal ve uluslararası tahkim süreçlerine katılım ve sürecin temsilen yürütülmesi; hakem heyetlerine başvuru; ihtiyari ya da zorunlu arabuluculuk süreçlerinin başlatılması ve temsilen katılım.